Zobacz zdjęcia (5)
Candy bar / słodki stół Sweet Dreams, Ełk - zdjęcie 1
Candy bar / słodki stół Sweet Dreams, Ełk - zdjęcie 2 Candy bar / słodki stół Sweet Dreams, Ełk - zdjęcie 3 Candy bar / słodki stół Sweet Dreams, Ełk - zdjęcie 4 Candy bar / słodki stół Sweet Dreams, Ełk - zdjęcie 5
1 / 5

Candy bar / słodki stół Sweet Dreams id:16635

Ełk, warmińsko-mazurskie

O nas

Wie­rząc opi­niom słod­ki ką­cik (obok mię­dzy in­ny­mi fo­to­bud­ki) bę­dzie naj­bar­dziej roz­ch­wy­ty­wa­ną atrak­cją nad­cho­dzą­ce­go se­zo­nu. Je­że­li chce­cie być na cza­sie, ko­niecz­nie za­dbaj­cie o to, aby owe­go „can­dy ba­ru” nie za­bra­kło pod­czas wa­sze­go przy­ję­cia we­sel­ne­go.
Stół ze słod­ko­ścia­mi mu­si mieć cha­rak­ter: Ro­man­tycz­ny, ru­sty­kal­ny, vin­ta­ge, shab­by chic, mor­ski, wy­twor­ny lub iście kró­lew­ski – wszyst­ko za­le­ży od was i wa­sze­go po­my­słu na wesele. muf­fin­ki, ko­lo­ro­we ma­ka­ro­ni­ki, pra­lin­ki, róż­ne­go ro­dza­ju ko­lo­ro­we żel­ki, li­za­ki, pu­cha­te pian­ki, ma­leń­kie lub więk­sze be­zi­ki, mig­da­ły w lu­krze lub cze­ko­la­dzie, pier­nicz­ki.,a wszyst­ko od­po­wied­nio ko­lo­ry­stycz­nie skom­po­nowane.
My poprzez piękne szklane naczynie i odpowiednie ozdoby stworzymy przy pomocy słodkości piękne miejsce obok którego żaden z gości nie przejdzie obojętnie.

liczba odwiedzin: 3645

Popularne miasta w okolicy

Zobacz wszystkie kategorie