• MODA
  • URODA
  • ŚLUB I WESELE
  • STYL ŻYCIA
  • EKSPERT Z KLASĄ
  • SZUKAJ

Regulamin programu poleceń

[vc_row][vc_column]
[vc_row][vc_column]

Regulamin Programu Poleceń Weselezklasa.pl

Dział I: Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania „Programu Poleceń”, którego Organizatorem jest: Master4u Maciej Stypka, z siedzibą w Katowicach, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, 40-123 Katowice, a który jest programem opcjonalnym, pozostającym w związku z umowami, dotyczącymi korzystania z reklamy pakietów płatnych na łamach portalu Weselezklasa.pl

1.2. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. i podlega nieodpłatnemu udostępnieniu Uczestnikowi przed przystąpieniem do Programu Poleceń, w sposób umożliwiający jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem www.Weselezklasa.pl.

1.3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień, co potwierdzają oświadczeniem złożonym w trakcie aktywacji Programu Poleceń w panelu klienta serwisu Weselezklasa.pl

2. Poszczególne pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, w braku odrębnej regulacji, należy rozumieć w sposób przyjęty w Regulaminie określającym zasady korzystania z serwisu Weselezklasa.pl. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się nadto następujące definicje pojęć:

a. Organizator – Master4u Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, 40-123 Katowice;

b. Program Poleceń – regulowany postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrowolny program współpracy między Organizatorem a Uczestnikiem, którego celem jest pozyskanie nowych klientów Serwisu;

c. Uczestnik – podmiot korzystający ze świadczonych przez Organizatora usług, posiadający aktywne konto w serwisie Weselezklasa.pl niebędący pracownikiem Organizatora, który aktywował Program Poleceń w panelu klienta serwisu Weselezklasa.pl;

d. Klient Polecony – usługobiorca serwisu Weselezklasa.pl, nigdy dotychczas niebędący stroną umowy o korzystanie z serwisu, który dokonał aktywacji konta użytkownika w serwisie, na skutek czynności Uczestnika i potwierdził ten fakt poprzez wskazanie podczas rejestracji kodu Uczestnika lub przeprowadził rejestrację w drodze przekierowania ze strony Uczestnika odpowiednio spreparowanym linkiem, który kod taki zawiera. Klientem poleconym nie może być konsument.

e. Kod – unikalny kod identyfikujący Uczestnika, jako użytkownika serwisu Weselezklasa.pl;

f. Punkty – punkty zapisane w panelu klienta serwisu Weselezklasa.pl, podlegające wykorzystaniu, celem zasilenia konta użytkownika w serwisie Weselezklasa.pl w ramach świadczonego na rzecz Organizatora wynagrodzenia, przyznane zgodnie z Regulaminem Uczestnikowi, z tytułu usług w ramach serwisu Weselezklasa.pl, za które Organizator otrzymał wynagrodzenie od Klienta Poleconego.

Dział II: Program Poleceń

3.1. Program Poleceń obejmuje zasady współpracy stron, polegającej na pozyskiwaniu przez Uczestników na rzecz Organizatora, w drodze polecania, nowych klientów, zainteresowanych korzystaniem z usług świadczonych w ramach serwisu Weselezklasa.pl.

3.2. Uczestnikiem może zostać każdy użytkownik serwisu Weselezklasa.pl, posiadający aktywne konto, niebędący pracownikiem Organizatora. Status Uczestnika nabywa się dobrowolnie, poprzez aktywację Programu Poleceń w Panelu Użytkownika Weselezklasa.pl. Przy aktywacji programu poleceń, Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem. O wszelkich zmianach w zakresie danych objętych zgłoszeniem Uczestnik będzie na bieżąco informował Organizatora. W razie stwierdzenia błędnych danych Uczestnika Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zablokowania konta. W razie braku aktualizacji danych w terminie 3 dni od dokonania blokady, Organizator będzie uprawniony do usunięcia konta Uczestnika zawierającego nieprawdziwe dane. W takim wypadku Uczestnik traci przyznane Punkty, a także prawo ich wykorzystania.

Dział III: Zasady dokonywania poleceń.

4.1. Pozyskiwanie przez Uczestnika nowych klientów będzie odbywało się w drodze polecania im usług świadczonych w ramach serwisu Weselezklasa.pl przez Organizatora. Uczestnik nie jest pełnomocnikiem Organizatora i nie ma prawa składania ani przyjmowania w jego imieniu jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy, a także przyjmowania na jego rzecz jakichkolwiek świadczeń;

4.2. Dokonując polecenia Uczestnik zobowiązany jest działać zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, przekazując w sposób rzetelny i zgodny z prawdą wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania serwisu Weselezklasa.pl;

4.3. Podczas realizacji poleceń Uczestnik zobowiązuje się powstrzymać od wysyłania spamu. Niedopuszczalne jest również kierowanie informacji lub reklamy, a także podejmowanie jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania klientów będących konsumentami;

4.4. Uczestnik zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich zachowań mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie Programu Poleceń, a w szczególności od podejmowania wszelkich prób nienależnego uzyskania Punktów, w tym zwłaszcza poprzez tworzenie fikcyjnych kont lub łamanie algorytmu przypisywania Punktów;

4.5. Naruszenie pkt. 4.3 lub 4.4, uprawnia Organizatora do wyłączenia Programu Poleceń Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik traci przyznane Punkty, a także prawo do ich wykorzystania;

4.6. Uczestnik, o którym mowa w pkt. 4.5. traci prawo ponownej aktywacji Programu Poleceń;

Dział IV: Zasady przyznawania punktów

5.1. Czynności realizowane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń są nagradzane wyłącznie poprzez przyznanie Punktów. Uczestnik nie nabywa w szczególności jakichkolwiek roszczeń pieniężnych względem Organizatora, czy to tytułem wynagrodzenia, czy to na jakiejkolwiek innej podstawie;

5.2. Uczestnik otrzymuje Punkty z tytułu zakupu pakietu, zleceń lub podbicia pozycji ogłoszenia, świadczonych przez Organizatora w ramach serwisu Weselezklasa.pl, na rzecz Klienta Poleconego, który dokonując rejestracji w serwisie Weselezklasa.pl, podał kod danego Uczestnika lub przeprowadził rejestrację w drodze przekierowania ze strony Uczestnika odpowiednio spreparowanym linkiem, który kod taki zawiera. Punkty są przyznawane wyłącznie za usługi, z tytułu, których Organizator otrzymał wynagrodzenie od Klienta Poleconego;

5.3. Punkty, o których mowa w pkt. 5.2, naliczane są w wysokości 5 % z tytułu wartości brutto faktur VAT uregulowanych przez Klienta Poleconego.

5.4. Punkty uzyskane w ramach Programu Poleceń są naliczane bezpośrednio po wystawieniu faktury VAT.

5.5. Podstawą do naliczania punktów są wartość całkowite: np. po wystawieniu faktury VAT na kwotę 99zł brutto zostaną przydzielone 4 punkty.

5.6. Punkty są gromadzone na koncie Uczestnika w Panelu Klienta serwisu Weselezklasa.pl i będą widoczne po zalogowaniu;

5.7. Punkty zgromadzone w Programie Poleceń mogą być przez Uczestnika wykorzystane wyłącznie na zasilenie jego konta użytkownika w serwisie Weselezklasa.pl. Jeden Punkt uzyskany w Programie Poleceń odpowiada jednemu punktowi wykorzystywanemu, celem rozliczeń, w ramach serwisu Weselezklasa.pl i stanowi równowartość 1 (jednego) złotego;

5.8. Punkty uzyskane przez Uczestnika w ramach Programu Poleceń nie mogą zostać wykorzystane inaczej aniżeli w sposób określony powyżej, w tym w szczególności nie mogą stanowić przedmiotu zbycia pod jakimkolwiek tytułem na rzecz innych osób.

Dział V: Odpowiedzialność

6.1. Uczestnik ponosi we własnym zakresie ewentualną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami podejmowanymi w ramach Programu Poleceń;

6.2. W przypadku, gdyby skutkiem działania lub zaniechania Uczestnika było powstanie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem Organizatora, Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Organizatora z obowiązku świadczenia a w przypadku nieosiągnięcia tego rezultatu – zwrócić mu wszelkie kwoty wydatkowane, celem zaspokojenia wskazanych roszczeń wraz z ewentualnymi kosztami procesu oraz wydatkami poniesionymi przez Organizatora celem ochrony prawnej.

Dział VI: Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu następujących naruszeń:

a) braku bądź błędnego naliczenia Punktów

b) braku bądź niewłaściwej realizacji dyspozycji Uczestnika co do sposoby wykorzystania punktów.

7.2. Reklamacja jest składana za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mail: bok@Weselezklasa.pl. W treści reklamacji Użytkownik zobowiązany jest wskazać w sposób szczegółowy wszystkie informacje niezbędne do jej rozpatrzenia w tym zwłaszcza datę i rodzaj naruszenia a także postulowany sposób jego usunięcia;

7.3. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia zdarzenia uzasadniającego jej złożenie;

7.4. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji;

7.5. Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego uzasadnia odrzucenie reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Organizatora.

Dział VII: Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie oświadczenia stron pozostające w związku z realizacją Programu Poleceń będą kierowane na adres Uczestnika lub jego adres e-mail, podany w serwisie Weselezklasa.pl. O zmianie danych adresowych Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Usługodawcę. Do chwili otrzymania przez stronę informacji o zmianie danych adresowych kontrahenta, oświadczenie skierowane przez nią pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone bez względu na to czy zostało odebrane;

8.2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 09.02.2015 r.;

8.3. Organizator może w dowolnym momencie zakończyć Program Poleceń, informując uczestników co najmniej na 30 dni przed upływem terminu jego zakończenia. Pomimo zakończenia Programu Poleceń, Regulamin zachowuje moc w odniesieniu do praw i obowiązków stron, wynikających z pozyskania Klienta Poleconego, który dokonał rejestracji w serwisie Weselezklasa.pl w czasie trwania Programu;

8.4. W sprawach nieuregulowanych umową lub niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego a w szczególności Kodeksu cywilnego

8.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie;

8.6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy lub niniejszego regulaminu jest rzeczowo właściwy sąd powszechny siedziby Organizatora.[/vc_column][/vc_row]
[/vc_column][/vc_row]

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu