• MODA
  • URODA
  • ŚLUB I WESELE
  • STYL ŻYCIA
  • EKSPERT Z KLASĄ
  • SZUKAJ

Umowa z kamerzystą – wzór

Umowa z kamerzystą – wzór

Jedną z najważniejszych spraw podczas całej bieganiny i zamieszania przed uroczystością jest podpisywanie z wykonawcami dobrze skonstruowanych umów.

Zadbajcie o swoje prawa

Musicie wyeliminować jak najwięcej wpadek, niedociągnięć, które mogą wyniknąć nie z Waszej winy a z niedbałości wykonawcy. Najlepszym środkiem zapobiegającym wpadkom są kary pieniężne, np. spóźnienie samochodu (standard) – kara, nie wykonanie ustalonych pozycji zdjęć – kara, bukiet Pani Młodej zafarbował suknię – kara, odpadł lakier z samochodu po strojeniu przez kwiaciarnię – kara itp. Pamiętajcie dla Was jest to jeden z najważniejszych dni w życiu, do którego przygotowujecie się około roku, a dla muzyków, fotografów, operatorów kamer… jest to zwykły dzień pracy. Poniżej prezentuję przykładową umowę z kamerzystą:

UMOWA  NR …………

Zawarta w dniu ………………….. w …………………….. pomiędzy:Panem/Panią ……………………………………………………………………………………….…. zam. w ………………………………………… przy ………………………..……..……………….. legitymującym(ą) się dowodem osobistym ……………………………………… zwanym(ą) dalej„Zamawiającym”a…………………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………  z siedzibą w ……………………………………………………, ……………………………………………..nr NIP …………………, zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego dzieła w postaci filmu z uroczystości ślubnej Pana ………………………………………..………. i Pani …..………………………………… zwanych dalej „Parą Młodą” i przeniesienia własności gotowego dzieła na Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

1.    Zamawiający oświadcza, że uroczystości weselne będą miały miejsce w dniu …  w ……2.    Szczegółowy harmonogram uroczystości Zamawiający przedstawia w formie pisemnej   i stanowi on załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1.   Wykonawca dokona nagrania filmu  o długości od 2,5 do 3 godzin ze zdarzeń i scen określonych w zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie, będącej integralną częścią niniejszej umowy.

2.   Film jako dzieło nagrany zostanie na nośniku DVD.

3.   Wykonawca przeniesie na Zamawiającego własność 5 kopii dzieła zapisanego na nośniku DVD.

4.   Oryginał dzieła zostanie zarchiwizowany i pozostanie przy Wykonawcy w celu późniejszego ewentualnego wykonania dodatkowych kopii na zlecenie Zamawiającego.

5.   Wykonawca zobowiązuje się przechowywać oryginał dzieła przez okres trwałości technicznej nośnika, na którym dzieło jest zawarte.

6.   Zamawiający może w okresie, o którym mowa w ust.5, zlecać Wykonawcy wykonanie dodatkowych kopii dzieła. Jeżeli zlecenie zostanie złożone do 1 (jednego) miesiąca od odebrania dzieła, to Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 16,00 zł za każdą dodatkową kopię dzieła. Jeżeli zlecenie zostanie złożone po upływie 1 (jednego) miesiąca od odebrania dzieła, to Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 100,00 zł za każdą dodatkową kopię dzieła.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło w terminie 1 miesiąca od daty uroczystości ślubnych.

2. Zamawiający odbierze dzieło w siedzibie Wykonawcy – względnie – na życzenie Zamawiającego dzieło może zostać przesłane Zamawiającemu na jego koszt, za zaliczeniem pocztowym.

3. Zgłoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian dzieła dopuszczalne jest w ciągu 7 dni od dnia odbioru dzieła. Zakres zmian wymaga akceptacji Wykonawcy.

4. Wprowadzenie zmian do dzieła nastąpi w terminie 7 dni, o ile będzie to możliwe na bazie zgromadzonego materiału filmowego.

§ 5

1.   Z tytułu wykonania dzieła, przeniesienia własności egzemplarzy dzieła i nośników, na których dzieło zostało utrwalone oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …… (słownie:…..).

2.   Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu dzieła, w dniu jego odbioru przez Zamawiającego.

3.   Na poczet wynagrodzenia należnego Wykonawcy Zamawiający wpłaca kwotę ………. tytułem zaliczki (słownie: …..).

4.   Wynagrodzenie ulega odpowiedniemu, umówionemu przez strony umowy podwyższeniu w przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania prac poza ustalonym niniejszą umową zakresem.

5.   Jeżeli z przyczyn technicznych lub z innych zawinionych przez Wykonawcę nie zostanie sfilmowana przysięga małżeńska składana w Kościele, to Wykonawca obniży Wynagrodzenie o 70%.

6.   W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma prawo do zatrzymania zaliczki.

§ 6

1.   Z chwilą odbioru dzieła przez Zamawiającego przechodzi na niego całość autorskich praw majątkowych przysługujących Wykonawcy dzieła jako Twórcy.

2.   Z charakterem dzieła i zwykłym jego wykorzystaniem, takim jak: wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczna prezentacja i użyczanie dzieła.

3.   Twórca upoważnia Nabywcę do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych, takich jak:

a) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dzieła.

4.   Zamawiający, z uwagi na wykonywanie nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła, ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym egzemplarz dzieła udostępnił, naruszające prawa autorskie Wykonawcy jako Twórcy dzieła.

5.   Wykonawca zastrzega dla siebie możliwość wykorzystania w przyszłości oryginału dzieła dla ewentualnej prezentacji swoich umiejętności potencjalnym klientom, a Zamawiający oświadcza, iż zrzeka się wszelkich swoich roszczeń z tego tytułu.

§ 7

1.   Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

3.   W sprawach nie uregulowanych tą umową stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne.

4.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                                                           Wykonawca

 

Załącznik Nr 1       do Umowy Nr …………… z dnia ……………..

OFERTA

1.   Wykonawca dokona sfilmowania następujących zdarzeń i scen:

1)   Para Młoda w plenerze tj. w ……………………………………………………………..…,

*2.   Pani Młoda w stroju ślubnym (ubieranie biżuterii, rękawiczek, nakładanie welonu, itp.).

Filmowanie zdarzenia będzie odbywało się w ……………………………..……………….  przy ..………………………….……….. o godz. …..……….,

*3.   błogosławieństwo udzielane Parze Młodej w …………………………..…………………..

przy ……………………………………………………………………. o godz. …………….,

4. przejazd do Kościoła pod wezwaniem ……………………………..…………………….. w .……………………………………………………………….……… o godz. ………….…,

5. uroczystości ślubu w Kościele, składanie życzeń (sfilmowani zostaną wybrani/wszyscy obecni* goście).

6. uroczystości weselnej m.in. pokazanie bawiącej się Pary Młodej i gości, przedstawienie rodziców i świadków, sfilmowanie tortu weselnego i ciast oraz gości spożywających obiad i tort weselny, podziękowanie dla rodziców, oczepin i innych obrzędów, mających miejsce w trakcie uroczystości do godz. 2 /4 (do odśpiewania pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”).

2.   Film z uroczystości weselnej będzie zawierał 3 (trzy) wstawki filmowe.

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu