Umowa z zespołem muzycznym

Umowa z zespołem muzycznym

Planowanie wesela nie należy do rzeczy łatwych. Trzeba o wiele zadbać, wielu rzeczy przypilnować. Jedną z nich jest umowa z zespołem muzycznym. Zadbajcie o to, by w dniu wesela faktycznie miał kto zagrać na sali weselnej. Umowa to Wasza gwarancja.

 

 Wzór umowy z zespołem muzycznym

 

Miejscowość…………………. dnia………………………………

Oryginał/Kopia

Umowa – zlecenie

W dniu ….201.. r. została zawarta umowa pomiędzy: Panem/nią………………………………………………………………….. legitymującym/cą się dowodem osobistym, seria….nr.………. zamieszkałym/łą w ……………………….ul. ……………………… a zespołem muzycznym …………….. reprezentowanym przez ……………………… .
Zespół Muzyczny zobowiązuje się do obsługi muzycznej imprezy okolicznościowej dn …. …..201..r. w miejscowości………………….. Nazwa lokalu……………….przy ul. ………………………………………….
1. W/w osoba zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości ………..zł – w dniu zawarcia umowy, resztę należności w kwocie ………..zł bezpośrednio po wykonaniu usługi dn…………….201..r.
2. Oprawa muzyczna rozpoczyna się od wyjazdu z określonych poniżej miejsc: Pan Młody …………………………..nr tel…………………………………….. Adres…………………………………………………………………………………. Pani Młoda……………………………nr  tel. ………………………………….. Adres………………………………………………………………………………….
3. Pozostałe postanowienia:

Pierwszy taniec………………………………………….

Oczepiny……………………………………………….

Podziękowania rodzicom……………………………………………………..

Pozostałe………………………………………………………………………..

4. Zleceniodawca zapewnia dostawę energii elektrycznej podczas wykonywania usługi i odpowiada materialnie za uszkodzenia mienia oraz osoby zleceniobiorcy powstałe przez ingerencję uczestników imprezy.

5. Zleceniodawca zapewnia żywność i napoje w trakcie wykonywania usługi.

6. Dojazd ponad 50km od miejsca zamieszkania zespołu jest płatny 1,20zł/km.

7. Zespół muzyczny składa się z ……… osób. Wszelkie zmiany co do składu mogą skutkować wypowiedzeniem umowy przez Zleceniodawce.

7. Zespół nie odpowiada za niezrealizowanie w części lub całości zlecenia spowodowane siłami wyższymi oraz awarią sprzętu muzycznego i elementów w/w sprzętu, a także innymi przypadkami losowymi.

8. Wyrażam zgodę na umieszczanie poszczególnych wycinków imprez lub całości imprezy do celów reklamowych zespołu.

9. Zobowiązuje się do nieujawniania w części lub całości materiału z wykonania usługi innym zespołom i podmiotom, które mogą go wykorzystać jako demo w swojej działalności.

10. Za utrudnienia związane z formą architektoniczną sali zespół nie odpowiada.

11. W przypadku niedotrzymania umowy przez jedną ze stron, strona poszkodowana otrzymuje od strony winnej 50% kwoty ustalonej umową.

12. W razie odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron sporządzany jest aneks do umowy wraz z podaniem przyczyny odstąpienia oraz wypłacane jest zadośćuczynienie o wartości 50% umowy. Nie dotyczy to przypadków losowych (zgon, wypadek z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu).

13. W przypadkach nie określonych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

14. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej strony.

Zleceniodawca…………………………..                                                                                           Zleceniobiorca…………………………..

4.8/5 - (14)

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore