Wzór umowy z zespołem muzycznym

Wzór umowy z zespołem muzycznym

Wzór umowy z zespołem muzycznymKażda Para Młoda pragnie, by dzień ślubu był jednym z najpiękniejszych w ich życiu.  Dlatego, by uchronić się przed przykrymi niespodziankami, musicie zabezpieczyć się umowami. Oto przykładowy wzór umowy z zespołem muzycznym.

UMOWA O POPROWADZENIE I OBSŁUGĘ MUZYCZNĄ UROCZYSTOŚCI WESELNEJ

Zawarta w ………………………….., dnia…………………….. pomiędzy: ……………… reprezentującym Zespół Muzyczny ……………. zamieszkałym w …………………. przy ulicy ………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a Panem/Panią…………………………………………………………………………………………………………………………. zamieszkałym/zamieszkałą w …………………………………………………………tel…..……… zwanym/zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.

§1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania poprowadzenie wraz z obsługą muzyczną i wokalną uroczystości weselnej.

§2

Uroczystość weselna odbędzie się w dniu: 1)    ……………………………………………………. 2)    ……………………………………………………. w miejscowości………………………………………………………………………………………….

§3

Wykonawca wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych instrumentów i sprzętu muzycznego.

§4

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością.

§5

1. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  ……………………zł, (słownie złotych:………………………………………………………………………………………….), płatne niezwłocznie po wykonaniu umowy. 2. W celu dotrzymania warunków umowy pobrano zaliczkę  w wysokości………………….zł, (słownie złotych: ……………………………………………………………………….).

§6

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy za zapłatą odstępnego w kwocie 500 zł, z którego może on skorzystać do 14 dni przed dniem wesela wskazanym  w § 2.

2. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne, gdy zostało złożone równocześnie z zapłatą odstępnego.

§7

1.  Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty noclegu jeśli zajdzie takowa potrzeba.

2.  Koszty dojazdu do miejsca wykonania umowy pokryje Wykonawca we własnym zakresie.

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne Wykonawcy w miejscu wykonywania usługi, w szczególności za uszkodzenia, wandalizm, kradzież.

§8

Cena określona w §5 pkt 1 obejmuje:

1)  czas pracy Wykonawcy w pierwszym dniu oprawy muzycznej wynoszący 12 godzin.

2*) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wynoszący 6 godzin.

§9

1.  Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

3.  Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w ………………….

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

5. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

………………………………  (Zamawiający)                                                                  ……………………………..  (Wykonawca)
*) niepotrzebne skreślić

KOMENTARZE: 6

  1. Ja bym jeszcze dodał punk:wszelkie zachowania gości w stosunku do zespołu niezgodne z ogólnie przyjętą kulturą osobistą typu nękanie,obraźliwe słowa,przeszkadzanie w wykonywaniu umowy będą uważane za jednostronne zerwanie umowy z winy zamawiającego,co skutkuje natychmiastowym przerwaniem wykonywanej umowy oraz zakończenia współpracy zespołu z zamawiającym.

  2. Brakuje tu istotnej informacji! Że Zespół muzyczny składa się z … osób. Bo zamiast 4 przyjdą 3;/ I zamiast wspaniałej wokalistki, przyjdzie inna, gorsza;/ Ja znam takie przypadki, gdzie szef zespołu miał dobrą wokalistkę, reklamował się dzięki niej, a że ceniła się a on skąpił, to wziął gorszą byle by była tańsza, a para młoda była zniesmaczona. No cóż, nie mieli tego na umowie:)

  3. Dlaczego zraz odstępować. Nie warto poczekać na inny termin? Jak na przykład panna młoda miałaby inne preferencje co do warunków umowy?

  4. Brak mi w tej wersji możliwości odstąpienia od umowy przez zespół. A możliwość rezygnacji z kapeli przez zleceniodawcę na 2 tyg. przed za 500 zł kary wydaje się być niedoszacowane. W końcu tracimy możliwość zarobkowania w tym terminie. Ja piszę 50% kary za odstępne na 3 m-ce przed.

Dodaj komentarz