Twoje zgody

Jednocześnie, oświadczam że zostałem/am poinformowany/wana, że cofnięcia zgody dokonać można dokonać przez kliknięcie w przycisk „Nie wyrażam zgody”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników portalu Wesele z klasą, dostępnego pod adresem: www.weselezklasa.pl (dalej "Serwis"),  przyjętych przez Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123) przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, wpisanego do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 241080707, posiadającego numer NIP 634-232-70-26 (dalej Administrator),

Dokument ten jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z:

 Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

Art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).

I. Dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

  1. Administratorem zebranych za pośrednictwem Serwisu danych osobowych jest: Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123), przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, Można się z nim kontaktować mailowo: bok@weselezklasa.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.
  2. Inspektor Ochrony Danych Inspektorem Ochrony Danych jest p. Krystyna Wal,z którą można kontaktować się mailowo: iod@weselezklasa.pl 

II. Podstawa, cel i zakres  przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania jest

art. 6 ust.1 lit. b) RODO,  - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art.6 ust.1 lit.a) RODO – tj. zgoda właściciela danych, (np. zgoda na przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie, lub na przetwarzanie wizerunku, lub w celu dodania opinii)

art.6 ust.1 lit. f) RODO  - Przetwarzanie danych jest podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia, w celu marketingu usług własnych oraz w celu zapewnienia rzetelnej obsługi użytkowników Serwisu, jak również Usługodawców ( w szczególności dotyczy ochrony przed nieprawdziwymi opiniami)

Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wskazanych celów i przez okres niezbędny do realizacji umów, lub wynikający z odrębnych przepisów prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu,

2. W Serwisie są gromadzone następujące dane osobowe

Dla osób prywatnych:

Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; województwo, data ślubu,  oraz dane opcjonalne, które osoba wprowadzi samodzielnie do Planera Ślubnego

Dla oferujących usługi osób fizycznych lub jednoosobowych działalności gospodarczych:

Imię (imiona) i  Nazwisko, Nazwa firmy (działalności gospodarczej), dane niezbędne do zawarcia umowy (NIP, REGON, ew. PESEL – gdy osoba fizyczna, Adres rejestrowy firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania), Adres korespondencyjny (jeśli inny niż rejestrowy), Adres e-mail, Telefon

Dla osób dodających opinie:

Imię, data ślubu, miasto, telefon, treść opinii, IP urządzenia.

3. Przetwarzanie zautomatyzowane lub  profilowanie:

Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to dobrowolną zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań.

Profilowanie danych przez Administratora wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników a co za tym idzie do lepszego doboru ofert i treści dla  zainteresowanych Użytkowników.

W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: iod@weselezklasa.pl

4. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami (procesorami powierzenia ) będą podmioty

Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.
Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

5. Przetwarzanie IP i statystyki Serwisu

Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja, w której użytkownik dodaje opinię o usłudze. W celu uniknięcia nadużyć, w szczególności fałszowania wyników system zapisuje IP komputera z którego została dodana opinia i weryfikuje jego unikalność.

Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

III. Uprawnienia Użytkowników.

1. Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu własnego Administratora, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

3. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona zostać cofnięta w każdej chwili Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@weselezklasa.pl, lub bok@weselezklasa.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie.  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres korespondencyjny firmy prowadzonej przez Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

5. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

6. Na działania Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IV. Zabezpieczenia Serwisu

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;
  2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
  3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL)
  4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

V. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Serwis korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywanych do czasu opuszczenia Seriwsu lub zamknięcia przeglądarki) oraz "stałych" (zapisywanych na komputerze Użytkownika na określony czas).

2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej, m.in.: 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich:

  1. Na stronach Seriwsu wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics oraz Facbook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
     https://support.google.com/analytics/answer/6004245

oraz https://web.facebook.com/privacy/explanation

2. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk serwisu, analityki, rozwoju, reklamy i marketingu.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach i powiadomienia Użytkowników o jej zmianie

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.