Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników portalu Wesele z klasą, dostępnego pod adresem: www.weselezklasa.pl (dalej: „Serwis”),  przyjętych przez Macieja Stypka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-156) przy Al. Wojciecha Korfantego 138, wpisanego do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 241080707, posiadającego numer NIP 634-232-70-26 (dalej: „Administrator”).  

Dokument ten jest wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis i korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

Niniejsza Polityka stanowi  również spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: „RODO”).

 I. Dane osobowe

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem zebranych za pośrednictwem Serwisu danych osobowych jest: Maciej Stypka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-156), przy al. Wojciecha Korfantego 138.  Można się z nim kontaktować mailowo: bok@weselezklasa.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.

 2. Inspektor Ochrony Danych 

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Krystyna Wal, z którą można kontaktować się mailowo: iod@weselezklasa.pl

II. Podstawa, cel i zakres  przetwarzania danych osobowych

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wskazanych celów i przez okres niezbędny do realizacji umów lub przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika Serwisu.

 1.  

  Cel  przetwarzania

  Podstawa prawna

  Art. RODO

  wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  Art. 6 ust.1 lit.b)

  RODO

  wypełnienia obowiązków prawnych

  przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających
  w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych oraz sankcji wynikających z zobowiązań międzynarodowych

  Art. 6 ust.1 lit.c )

  RODO

  usprawnienia komunikacji, w szczególności wysyłki komunikatów technicznych 

  przetwarzanie danych kontaktowych (np. nr telefonu, e-mail), których podanie nie jest obowiązkowe, ale zalecane, wynika

  z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest usprawnienie komunikacji  w kwestiach związanych z umową lub działań podjętych przed jej zawarciem, w szczególności wysyłka komunikatów technicznych (w tym biznesowych)

  Art. 6 ust.1 lit.f)

  RODO

  ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia

   

  dochodzenie roszczeń i obrona przed nimi 

  przetwarzanie danych jest niezbędne do celów realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

  Art. 6 ust.1 lit. f)

  RODO

  sprawdzenie poziomu zadowolenia z jakości  usługi

  lub ze sposobu jej realizacji;

   

  marketing usług własnych

  przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług 

  Art. 6 ust.1 lit. f)

  zapewnienie rzetelnej obsługi Użytkowników Serwisu

   

  Dbałość o jakość prezentowanych treści i przeciwdziałania oszustwom; 

  przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli dbałości o jakość prezentowanych opinii i przeciwdziałania oszustwom

  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

   

  dostosowanie treści marketingowych do preferencji i zainteresowań Użytkowników i Usługodawców,

  w tym w celu profilowań 

  przetwarzanie jest realizowane na podstawie wyrażonej zgody;

  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

  statystycznych i analitycznych; 

  przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest wykonywanie statystyk i analiz

  Art. 6 ust.1 lit. f)

  RODO

   

     3. W Serwisie są gromadzone następujące dane osobowe: 

  a) Od osób prywatnych:

  Imię, nazwisko; adres e-mail; numer telefonu; województwo, data ślubu  oraz dane opcjonalne, które osoba wprowadzi samodzielnie do Planera ślubnego, a w przypadku zalogowania się przez Użytkownika poprzez konto Google, Facebook, Apple -  także  dane przekazywane przez te serwisy do Serwisu, takie jak: id. konta w usłudze, imię nazwisko, e-mail, a w przypadku Google - również awatar/zdjęcie osoby logującej się; 

  b) Dla oferujących usługi osób fizycznych lub jednoosobowych działalności gospodarczych:

  Imię (imiona) i  nazwisko, nazwa firmy (działalności gospodarczej), dane niezbędne do zawarcia umowy (NIP, REGON, ew. PESEL – gdy osoba fizyczna, adres siedziby firmy ujawniony w Centralnej Ewidencji (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania), adres korespondencyjny (jeśli inny niż adres siedziby), adres e-mail, telefon, dane podane przez osobę dla jej klientów (adres strony www, adres konta na Facebooku, adres konta na Instagramie), a w przypadku zalogowania się przez użytkownika poprzez konto Google, Facebook, Apple -  także  dane przekazywane przez te serwisy do Serwisu, takie jak: id. konta w usłudze, imię nazwisko, e-mail, a w przypadku Google również awatar/zdjęcie osoby logującej się. 

  c) Dla osób dodających opinie: 

  Imię, data ślubu, miasto, telefon, treść opinii, IP urządzenia.

     4. Przetwarzanie zautomatyzowane lub profilowanie: 

  1. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to dobrowolną zgodę, działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby. 

  2. Profilowanie danych przez Administratora wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników Serwisu, a co za tym idzie do lepszego doboru ofert i treści dla  zainteresowanych Użytkowników. 

  3. Dane gromadzone w procesie profilowania przetwarzane są  w sposób automatyczny i dotyczą ilości odwiedzanych stron, treści  odwiedzanych stron pierwszej i ostatniej wizyty, czasu przebywania na stronie. 

  4. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator - zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO - wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, co najmniej w zakresie prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, prawa do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: iod@weselezklasa.pl

  5. Profilowaniu podlegają m.in. wyświetlające się automatycznie treści marketingowe  stron podmiotów trzecich będących partnerami portalu (m.in. Pinterest).

  6. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na profilowanie poprzez kliknięcie przycisku/zaznaczenie opcji – "Nie wyrażam zgody”. Może również wysłać stosowne żądanie pod adres iod@weselezklasa.pl .

     5. Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami danych osobowych (procesorami powierzenia ) są podmioty:

  Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczenia usług.

  Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

     6. Przetwarzanie IP i statystyki Serwisu 

  Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę), jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi.  Wyjątek od powyższej reguły stanowi sytuacja, w której Użytkownik Serwisu dodaje opinię o usłudze. W celu uniknięcia nadużyć, w szczególności fałszowania wyników system zapisuje IP komputera, z którego została dodana opinia i weryfikuje jego unikalność.

  Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

  III. Uprawnienia Użytkowników.

  1. Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

  1. Na działania Administratora przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  2. Użytkownik Serwisu może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@weselezklasa.pl, lub bok@weselezklasa.pl Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie.  Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie można również złożyć drogą listowną, wysyłając na adres firmy Administratora list polecony zawierający takie żądanie.

  3. Zgodnie z przepisami prawa Administrator w terminie miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie, odpowiedzi na temat podjętych działań. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań,  poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

  4. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta – w zasobach portalu pozostają: korespondencja związana z usunięciem konta niezbędna do wykazania, że zgłoszenie zostało prawidłowo zrealizowane (art. 17 ust. 3 lit. e) RODO), a w przypadku samodzielnego usunięcia konta - w zasobach pozostają dane służące Administratorowi do ochrony przed wyłudzeniami, tj. ponownym założeniem konta na okres testowy (art.6.ust.1 lit. f) RODO). 

  IV. Zabezpieczenia Serwisu

  1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych, pozostających pod kontrolą Administratora, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

  2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

  1. do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp - zgodnie z art. 29 RODO  - jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

  2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów - zgodnie z dyspozycją art.28 RODO - zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami; 

  3. w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń, włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL);

  4. ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności.

  V. Mechanizm Cookies. Odnośniki do innych stron

  Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika Serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika Serwisu oraz nieusuwanie ich z dysku. 

  Użytkownik może zaakceptować wszystkie pliki cookie, a tym samym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych za ich pośrednictwem, lub też dostosować mechanizmy cookies do swoich preferencji odznaczając odpowiednie pola na panelu informacyjnym prezentowanym podczas wchodzenia na strony Serwisu.  Brak zgody na niektóre cookie może wiązać się z upośledzeniem działania niektórych funkcji Serwisu np. może wpłynąć na możliwość odtwarzania filmów zamieszczanych w Serwisie przez jego Użytkowników.

  Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie , bez wpływu jednakże na przetwarzanie danych zebranych na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

  Stosowane są (co do zasady) dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika Serwisu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

  Czemu mogą służyć cookies:

  Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

  Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

  Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

  Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

  Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

  Lokalizacja - umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.

  Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

  Personalizacja - dobór treści zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika wyrażonymi poprzez jego działania

  Rodzaje stosowanych cookies

  A. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi:

  Niezbędne – są one absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, lub funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik Serwisu chce skorzystać, gdyż bez nich nie można świadczyć wielu usług, które Serwis oferuje. Należą do nich np. „cookies” zapamiętujące dane logowania. Bez ich działania konieczne byłoby ponowne logowanie się do konta za każdym odświeżeniem, zmianą strony.

  Funkcjonalne - są ważne dla działania Serwisu służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika, lub też zostanie zubożona o pewne funkcje. Do takich cookies należą cookies serwisów Youtube i Vimeo umożliwiające odtwarzanie contentu dodanego przez Użytkowników Serwisu

  B. Ze względu umożliwienie realizacji modelu biznesowego (Biznesowe Cookie): 

  Analityczne: ten rodzaj cookies pozwala mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie Serwisu. Pomagają też dowiedzieć się, które treści są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po Serwisie. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo, dlatego nie identyfikują osób personalnie. Wykorzystujemy w tym celu narzędzia Google Analytics, oraz HotJar

  Reklamowe - Ciasteczka, wykorzystywane  w celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu. możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych.W naszym przypadku jest to Pinterest Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach, nie sprzedajemy tych danych stronom trzecim. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej polityce prywatności. Serwis korzysta z narzędzi oferowanych przez  Meta ( Facebook Pixels), Pinterest oraz Google Ads. Zebrane za pośrednictwem tej technologii dane osobowe wykorzystywane są  w celach marketingowych, w szczególności w zakresie analizy efektywności działań marketingowych. 

  Personalizacja - te ciasteczka służą do personalizacji reklam, ich zadaniem jest zbieranie i przetwarzanie informacji na temat zachowania użytkownika Serwisu w celu doboru wyświetlanych reklam i treści.  Wykorzystujemy tu narzędzia dostarczane przez User. com które służą do zbierania informacji i łączenia ich z wcześniej zebranymi danymi w celu wybrania i dostarczenia najlepiej dopasowanych treści dla Użytkownika Serwisu, oraz mierzeniu dostarczenia i skuteczności takich treści. Tutaj również wykorzystywana jest tzw. konwersja rozszerzona, Google Ads. Narzędzie to przesyła zaszyfrowane dane Użytkowników (imię i nazwisko, e-mail) do systemu. Dane nie są dla nikogo widoczne, a w bazie są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Dane te mogą być przez firmę Google łączone z danymi o Użytkowniku pozyskanymi przy pomocy tego narzędzia z innych źródeł niż serwis

  C. Ze względu na czas, przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym gościa i użytkownika Serwisu

  „Cookies sesyjne” (session cookies) - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

  Cookies stałe (persistent cookies) - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas (2 lata) lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień.

  D. Ze względu na pochodzenie cookies:

  „Cookies własne” (first party cookies) - cookies” umieszczone na stronach Serwisu  bezpośrednio przez Administratora.

  „Cookies zewnętrzne” (third-party cookies) - cookies” zamieszczane przez podmioty inne niż Administrator. 

  Uwaga: „cookies” mogą być wywołane przez Administratora  za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera Administratora, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Administratora komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Administratora, mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Administratora.

  Na stronach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies stron trzech:

  a. Google Analytics 

  Więcej informacji: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

  b. Google Ads

  Więcej informacji: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

  c. Facebook Pixels 

  Więcej informacji: https://web.facebook.com/privacy/explanation

  d. Pinterest  

  Więcej informacji: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy#section-residents-of-the-eea

  e. Hotjar 

  Więcej informacji: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment/

  f. User.com

  Więcej informacji: https://user.com/pl/polityka-prywatnosci/

  E. Ze względu na ingerencję w prywatność:

  VI. Zmiany Polityki Prywatności

  1. Administrator zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i powiadomienia Użytkowników o jej zmianie.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.