REGULAMIN SERWISU WESELE Z KLASĄ
Regulamin porównywarki produktów ślubnych
Regulamin aplikacji dla Firm
 

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Wesele z klasą znajdującego się pod adresem internetowym www.weselezklasa.pl (dalej zwanego też: „Serwisem”, „Serwisem Wesele z klasą”). Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obowiązującymi bezpośrednio przepisami prawa Unii Europejskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Oferentów, Użytkowników Planera oraz Odwiedzających Serwis, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu Wesele z klasą . Każdy potencjalny Oferent oraz Użytkownik Planera z chwilą rejestracji w Serwisie (tj. w Panelu dla firm lub w Planerze Ślubnym) zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Potencjalny Użytkownik zobowiązany jest też do zapoznania się z Polityką Prywatności. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Serwisu, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w Katowicach z zastosowaniem prawa polskiego oraz obowiązujących bezpośrednio przepisów prawa Unii Europejskiej. Właściwość Sądu opisana w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania w przypadku sporów z Użytkownikami Serwisu będącymi Konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1) Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
- zakaz dostarczania przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym;
Regulamin jest udostępniony Użytkowników Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Wesele z klasą w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2) Serwis Wesele z klasą - serwis internetowy o tematyce ślubno-weselnej, znajdujący się pod adresem internetowym www.weselezklasa.pl, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu.

3) Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Maciej Stypka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MASTER4U, z siedzibą:40-156 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138, NIP 634-232-70-26, REGON 241080707, Adres email: biuro@weselezklasa.pl , a w sprawach ochrony danych osobowych: iod@weselezklasa.pl

4) Użytkownicy Serwisu – Odwiedzający, Użytkownik Planera i Oferent.

5) Odwiedzający  – osoba przeglądająca zawartość Serwisu bez dokonywania w nim rejestracji.

6) Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów i Użytkowników Planera, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

7) Oferent  – niewystępująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która samodzielnie i dobrowolnie dodała w Serwisie ofertę wykonywanych przez siebie usług i/lub towarów, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz swoich danych osobowych i kontaktowych dla innych Użytkowników Serwisu. Oferentem nie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora działalność gospodarczą, tj. prowadzi działalność portalu internetowego / portali internetowych o tematyce ślubno-weselnej. Oferentem nie może być również osoba fizyczna, która chce zawrzeć z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Oferent prezentujący w Serwisie towary, uprawniony jest korzystać z funkcji Porównywarki Produktów Weselnych i Ślubnych (dalej: Porównywarka) prowadzonej przez Administratora pod adresem produkty.weselezklasa.pl, po spełnieniu wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem i Regulaminem Porównywarki, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.

8) Ogłoszenie  – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi lub dostarczenia określonego towaru zgodnie z jej/jego opisem w Serwisie. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Oferenta, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i  dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy Serwisu  mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.

9) Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w Serwisie Wesele z klasą. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis. Opis może zawierać maksymalnie 5000 (słownie: pięć tysięcy) znaków.

10) Użytkownik Planera - występująca w charakterze konsumenta pełnoletnia osoba fizyczna, która dobrowolnie i samodzielnie zarejestrowała się w Serwisie Wesele z klasą w celu korzystania z oferowanej przez Serwis usługi pn. Planer Ślubny, będącej bezpłatnym narzędziem do zorganizowania ślubu i wesela Użytkownika Planera;

11) Rejestracja – proces polegający na dobrowolnym i samodzielnym podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na odpowiedniej stronie Serwisu Wesele z klasą. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc, a także potwierdzenia zapoznania się z wyświetlanymi przez Serwis klauzulami informacyjnymi.  Do dokonania rejestracji koniecznym jest potwierdzenie akceptacji Regulaminu. Rejestracja jest bezpłatna i  dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta przez Oferenta lub Użytkownika Planera.  Po dokonaniu rejestracji na podany przez Oferenta lub Użytkownika Planera adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Oferenta lub Użytkownika Planera. W przypadku Planera Ślubnego rejestracja i założenie konta w Planerze Ślubnym może również nastąpić poprzez samodzielne i dobrowolne wysłanie przez daną osobę odwiedzającą Serwis zapytania do Oferenta, w którym to zapytaniu osoba ta wskaże swój adres mailowy; przeprocesowanie tego zapytania może nastąpić dopiero po potwierdzeniu przez tą osobę podanego adresu mailowego poprzez kliknięcie w wysłany na niej link aktywacyjny (wskazanie adresu mailowego jest konieczne dla wykonania usługi przez Serwis, tj. przeprocesowania przez Serwis zapytania do Oferenta).

12) Login – adres mailowy Oferenta lub Użytkownika Planera w Serwisie, który został podany przez niego na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

13) Konto – dostępne dla danego Oferenta lub Użytkownika Planera po zalogowaniu (podaniu loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Oferent lub Użytkownik Planera wprowadza i zarządza swoimi danymi, opisami i innymi elementami związanymi z korzystaniem z Serwisu, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.).

14) Profil Oferenta – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Oferenta, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na stronie Oferenta w Serwisie. Profile Oferentów uczestniczących w Porównywarce, widoczne są również dla Użytkowników Porównywarki.

15) Profil Użytkownika Planera – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę Użytkownika Planera, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika Planera do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na stronie Użytkownika  w Serwisie.

16) Galeria zdjęć – zbiór fotografii Oferenta. W jednym Ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 50 zdjęć.

17) Video - zbiór filmów wideo Oferenta. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 12 filmów.

18) Dane kontaktowe – podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Oferenta, m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta i podawany samodzielnie i dobrowolnie zbiór danych kontaktowych Użytkownika Planera, m.in. jego imię, nazwisko, adres mailowy, telefon.  

19) Księga gości - opinie - wpisy w księdze gości pozwalające na zamieszczenie opinii osób, które skorzystały z usług Oferenta. W ten sposób firma Oferenta jest polecana przyszłym klientom.

20) Terminarz - informacja dotycząca zajętości terminów Oferenta.

21) Godziny otwarcia – informacja, w jakich godzinach i dniach otwarte jest biuro, salon, lokal, etc. Oferenta.

22) Cookies –pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Serwis korzysta z plików cookies „sesyjnych” (zapisywanych do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywanych na określony okres czasu).

23) Pliki cookies podmiotów trzecich - pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics, Facebook Pixels, HotJar. Pozyskane dane są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk Serwisu, analityki rozwoju, reklamy,  marketingu i remarketingu.

24) Umowa o świadczenie przez Serwis usługi – umowa o świadczenie przez Serwis usług określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3
Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu, usługi oferowane przez Serwis

1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.weselezklasa.pl .Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia Odwiedzającym i Użytkownikom Planera w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na  rzecz Oferentów oraz bezpłatne usługi na rzecz Użytkowników Planera i Odwiedzających związane z przedmiotem działania Serwisu.

2. Serwis świadczy następujące usługi:

a) możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie,

b) prowadzenie Konta Oferenta w „Panelu dla firm”;

c) prowadzenie Konta Użytkownika Planera w „Planerze Ślubnym”;

d) udostępnienie Odwiedzającym i Użytkownikom Planera narzędzi do kontaktu z Oferentem ,

e) wyszukiwarka,

f) dodawanie i edycja Ogłoszeń.

3. Zawarcie umowy o świadczenie danej  usługi,  nie pociąga za sobą konieczności korzystania z wszystkich usług świadczonych przez Serwis. Użytkownik Serwisu może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystanie z wybranych przez siebie usług, jednakże zgodnie  z warunkami korzystania z danej usługi określonymi niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnictwo w Serwisie jako Oferent jest dobrowolne. Dane kontaktowe Oferenta będą widoczne bezpłatnie, przez okres 30 dni od momentu rejestracji. Po tym okresie w celu wyświetlania danych kontaktowych Oferenta należy wykupić jeden z płatnych pakietów bądź skorzystać z bezpłatnej formy reklamy: Programu Partnerskiego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPro S.A., na co Oferent wyraża niniejszym zgodę.

5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Oferenta po wniesieniu stosownej opłaty za dany pakiet zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy cennik jest udostępniony na stronie Panelu Użytkownika Oferenta.

6. Uczestnictwo w Serwisie jako Użytkownik Planera jest dobrowolne i bezpłatne.

7. Przeglądanie Serwisu w charakterze Odwiedzającego jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Baza Kont podlega ochronie prawnej, kwestia ochrony danych osobowych jest uregulowana  w § 15 Regulaminu oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://www.weselezklasa.pl/polityka-prywatnosci/

9. W celu właściwego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta, zarówno w „Panelu dla firm”, jak i w „Planerze Ślubnym”  należy posiadać:

a) aktywne połączenie z siecią Internet,

b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,

c) przeglądarkę internetową: Mozilla FireFox, Chrome, Safari lub Opera w wersji nie starszej niż dwie ostatnio wydane aktualizacje,

d) włączoną obsługę Java Script,

e) aktywny adres e-mail.

§ 4
Usunięcie lub zablokowanie: Konta lub Ogłoszenia

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie - może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami),  jeśli ten:

a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu Wesele z klasą;

b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia oferowania usług i/lub towarów zabronionych niniejszym Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) działa na szkodę Serwisu lub innych Oferentów bądź Użytkowników Planera;

d) jedno z Ogłoszeń posiada bezpłatny pakiet i Oferent otrzymał pięć zapytań ofertowych drogą mailową;

e) nie uiścił stosownych opłat (zgodnych z Cennikiem) za reklamę płatną w Serwisie;

f) przesyła za pośrednictwem Serwisu niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

g)  w inny sposób narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie - może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Użytkownika Planera,  jeśli ten:

a) podejmuje próbę destabilizacji działania Serwisu;

b) wprowadza do Serwisu ogłoszenia usług lub dostawy towarów, których nie świadczy;

c) działa na szkodę Administratora,  Serwisu weselezklasa.pl lub innych Oferentów bądź Użytkowników Planera;

d) przesyła za pośrednictwem Serwisu www.weselezklasa.pl niezamówione informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

e)  posługuje się - bez zgody Administratora -  w Serwisie bądź na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych słownym znakiem towarowym "Wesele z klasą" (znak ten podlega ochronie na podstawie prawa ochronnego udzielonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej);

f) w inny sposób narusza postanowienia  niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Administrator - poza przypadkami opisanymi w Regulaminie - ma też prawo zablokować Ogłoszenie lub konto Użytkownika Planera, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

b. zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim),

c. obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjekolwiek dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),

d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),

e. propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

f. propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii),

g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),

h. zawierają treści pornograficzne,

i. zawierają adresy stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych,

j. zawierają dane Użytkowników Serwisu lub innych osób fizycznych, w szczególności: imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail.

5. Odblokowanie zablokowanego Ogłoszenia lub zablokowanego konta Użytkownika Planera wcześniej może nastąpić po zmianie przez Oferenta treści Ogłoszenia lub po zmianie przez Użytkownika Planera treści swojego Konta w Serwisie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, musi nastąpić w sposób uwzględniający bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i zapisy Regulaminu. W przypadku zablokowania Konta Oferenta z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt d i e powyżej, odblokowanie Konta może nastąpić dopiero po uiszczeniu i zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora zgodnej z Cennikiem opłaty za wybrany Pakiet.

6. Zablokowanie Konta Użytkownika Planera lub Oferenta na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta Użytkownika Planera lub Oferenta.

7. Ogłoszenia, które nie były aktualizowane od co najmniej 200 dni, będą niewidoczne dla osób przeglądających Serwis.

8. Administrator  ma również prawo usunąć na stale Konto Oferenta wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami, w przypadku gdy Oferentem okaże się osoba fizyczna lub osoba prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który prowadzi konkurencyjną względem Administratora działalność gospodarczą, tj. prowadzi działalność portalu internetowego / portali internetowych o tematyce ślubno-weselnej. Usunięcie konta Oferenta wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami z przyczyn opisanych w niniejszym ustępie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. 
Prawo usunięcia Konta Oferenta przysługuje Administratorowi również gdy okaże się, że Oferentem jest osoba fizyczna, która chce zawrzeć z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

9. W przypadku  zablokowania lub usunięcia konta Oferenta wraz jego ogłoszeniami,  o których  mowa w niniejszym paragrafie Regulaminu, takiemu Oferentowi nie przysługuje zwrot opłat za niewykorzystany okres obowiązywania wybranego  przez niego Pakietu / Pakietów. 

10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec:
a) Oferenta, którego konto lub Ogłoszenie (Ogłoszenia) usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w  niniejszym paragrafie Regulaminu;
b) Użytkownika Planera, którego konto lub Ogłoszenie (Ogłoszenia) usunięto lub zablokowano na zasadach opisanych w  niniejszym paragrafie Regulaminu.

§ 5
Obowiązki Oferenta

1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie przez siebie oferowanych usług lub dostaw towarów.

2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników Planera oraz powinien być zgodny z Regulaminem i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wymagane jest podawanie cen usług w Serwisie Wesele z klasą jako cen zawierających podatek VAT.

4. Przykładowa cena powinna odzwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub towaru. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej ceny bez podania przyczyny.

§ 6
Reguły dotyczące opisu Ogłoszenia

1. Ogłoszenia zawarte w Serwisie Wesele z klasą muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających i Użytkowników Planera. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Oferent.

2. Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam innych, niż reklama własnych usług lub towarów opisanych w Serwisie.

3. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu (zarówno w jego tytule, jak i wszystkich jego polach tekstowych oraz na zdjęciach: miejscowości, województwa, adresów do stron www, adresów e-mail, numerów telefonów, nazw kont w portalach społecznościowych oraz wszelkich innych danych kontaktowych do Oferenta oraz innych firm/osób).

4. Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.

5. W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Oferenta.

6. W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.

7. Nie można stosować elementów języka HTML służących do:

- wczytywania i osadzania innych stron,
- używania plików „cookie”,
- tworzenia formularzy.

8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.

9. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ochronę danych osobowych Administrator Serwisu nie udostępnia adresów email Oferentów w sposób jawny. Odwiedzający Serwis lub Użytkownik Planera może się skontaktować z Oferentem jedynie poprzez wypełnienie przygotowanego formularza.

10. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji w stosunku do Administratora.

§ 7
Zakończenie współpracy z Serwisem Wesele z klasą oraz procedura reklamacyjna

1. Zakończenie współpracy z Serwisem weselezklasa.pl może nastąpić na skutek:

a) wypowiedzenia przez Administratora umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 3-miesięczneego okresu wypowiedzenia; oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. W takim przypadku Administrator zwróci Sprzedającemu część opłaty za niewykorzystany okres abonamentu.

b) wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym przez Administratora umowy w przypadku naruszenia przez Oferenta lub Użytkownika Planera postanowień niniejszego Regulaminu, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu albo innych Oferentów Serwisu lub Użytkowników Planera. W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Oferenta lub Użytkownika Planera w Serwisie. Ocena i podjęcie decyzji w tym zakresie należy wyłącznie do upoważnionych pracowników Administratora. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Oferenta lub Koncie Użytkownika Planera adres e-mail.

2. Oferent z ważnej przyczyny może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie maila z adresu, z którego konto zostało założone, na adres: biuro@weselezklasa.pl  lub poprzez kliknięcie w link usuń konto w Panelu dla firm. Konto z Serwisu usuwa Administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po upływie terminu wypowiedzenia, o którym mowa powyżej.

3. Użytkownik Planera w każdym czasie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez Użytkownika Planera poprzez wysłanie maila z adresu, z którego konto zostało założone, na adres: biuro@weselezklasa.pl Konto z Serwisu usuwa Administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Użytkownik Planera jako konsument może odstąpić od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając Administratorowi jednoznaczne w tym przedmiocie oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@weselezklasa.pl). Usługodawca udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do wykorzystania przez konsumenta; jest on dostępnych pod linkiem https://www.weselezklasa.pl/uploads/OwsOdstp.pdf W razie skutecznego odstąpienia przez Użytkownika Planera jest uważana za niezawartą. Opisany w niniejszym ustępie sposób odstąpienia od umowy nie odnosi się do Oferenta, bowiem nie występuje on w Serwisie w charakterze konsumenta.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia.

6. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@weselezklasa.pl lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.

8. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

9. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

§ 8
Rola i odpowiedzialność Administratora

1. Administrator za pośrednictwem Serwisu Wesele z klasą umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi lub pomiędzy Oferentem i Użytkownikami Planera, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem, Użytkownikami Planera lub Odwiedzającymi.

2. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania lub nienależytego wykonania oferowanej przez Oferenta usługi, dostawy towaru lub za jakość towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Użytkowników Serwisu.

3. Serwis, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Użytkowników Serwisu, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu umowy.

4. Użytkowników Serwisu nie przysługują wobec Administratora Serwisu żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.

5. Serwis  zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Oferent przypisał oferowaną przez siebie usługę lub towar.

6. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, Przykładowe Ceny, Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia.

7. Administrator Serwisu może moderować treść Ogłoszenia oraz zmienić kategorię, w której jest ono prezentowane.

§ 9
Uczestnictwo w Serwisie weselezklasa.pl

1.Procedura rejestracji i aktywacji Konta Oferenta lub Użytkownika Planera przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Oferenta lub Użytkownika Planera opisane na każdym etapie procedury rejestracji.

2.Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Oferenta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Oferenta o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

3. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta Użytkownika Planera zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu Planera o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.

4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Oferent. Oferent może mieć jedno Konto jako Użytkownik Planera. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie jako Użytkownik Planera. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom.

5. Jedna osoba może dodać maksymalnie dziesięć Ogłoszeń w Serwisie.

6. Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń. Przez powielanie Ogłoszeń rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej lub bardzo zbliżonej treści. W uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu może umożliwić dodanie ogłoszenia do tej samej kategorii, pod warunkiem, że nowo dodane ogłoszenie prezentuje inną usługę lub produkt. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji kolejnego ogłoszenia w tej samej kategorii bez podania przyczyny. Zabrania się dodawania jako strony www adresu url pochodzącego z innego serwisu ogłoszeniowego.

7. Profile Oferentów, którzy nie dodali ani jednego Ogłoszenia będą usuwane z Bazy Kont.

8. Poprzez zrealizowanie całej procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta w „Panelu dla firm”, a także poprzez wyrażenie w Serwisie odpowiednich odrębnych zgód, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. odnośnie zamieszczenia wizerunku), Oferent zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) zapoznał się z Polityką Prywatności;

c) wszelkie dane osobowe i inne informacje (w tym wizerunek, zdjęcia, filmy i pliki muzyczne),  składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;

d) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści (m.in. zdjęć, nagrań filmowych (video), opisów tekstowych) przysługują mu – nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -  stosowne prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa ochrony prywatności i prawa do kontroli wykorzystania wizerunku) i jest uprawniony do ich publikowania w  Internecie, a zatem nie spowoduje to żadnego naruszenia praw osób trzecich;

e)  wyraża zgodę na politykę Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, o której mowa w § 10 Regulaminu;

f) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości (tj. do czasu istnienia Konta Oferenta) przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych;

g) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo - "tło wodne").

9.  Poprzez zrealizowanie całej procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta w „Planerze Ślubnym”, a także poprzez wyrażenie w Serwisie odpowiednich odrębnych zgód, gdy jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (np. odnośnie zamieszczenia wizerunku), Użytkownik Planera zapewnia i oświadcza, iż:

a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;

b) zapoznał się z Polityką Prywatności;

c) wszelkie dane osobowe i inne informacje (w tym zdjęcia zawierające wizerunek) składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny;

d) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści (w tym zdjęć) przysługują mu – nabyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - stosowne prawa (w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa ochrony prywatności i prawa do kontroli wykorzystania wizerunku) i jest uprawniony do ich publikowania w Internecie i nie spowoduje to naruszenia żadnych praw osób trzecich

e) wyraża zgodę na politykę Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, o której mowa w § 11 Regulaminu;

f) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości (tj. do czasu istnienia Konta Użytkownika Planera) przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji, jak i późniejszej edycji Profilu, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych i informacji przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych i statystycznych.

10. Informacje przekazywane przez każdego Oferenta lub Użytkownika Planera do Serwisu podczas procedury rejestracji, edycji Profilu lub formularza kontaktowego, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować dane Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, treść Regulaminu lub dobre obyczaje lub moralność.

11. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Strony Oferenta lub Użytkownika Planera, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).

12. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Oferenta, czyli taki, który pozwala rozpoznać Oferenta w aktualnej czasowo rzeczywistości.

13. Pozycja Ogłoszenia zależy przede wszystkim od tego, jaki posiada ono pakiet. W pierwszej kolejności prezentowane są pakiety Brylantowe (wstążka Super Oferta), potem Złote (wstążka Polecane), Srebrne (wstążka Wyróżnione), Brązowe i ogłoszenia bez pakietu.

14. Ustalanie pozycji Ogłoszenia za pomocą punktów wyróżnień dotyczy tylko i wyłącznie Pakietu, które posiada Ogłoszenie. Np. jeśli wyróżniamy Pakiet Złoty, to pozycja jest ustalana wśród Pakietów Złotych.

15. Pozycja Ogłoszenia jest określana na moment, w którym konfigurowany jest Pakiet. Pozycja Ogłoszenia może ulec zmianie w momencie, kiedy inni Oferenci dokonają zakupu punktów wyróżnień lub zakupią wyższy Pakiet.

16. Na jednej stronie Serwisu znajduje się 20 ogłoszeń.

17. Podbicie pozycji Ogłoszenia, za pomocą punktów wyróżnień, jest ważne przez 30 dni.

§10
Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych - Oferenci

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowe opisy, pliki muzyczne) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.

2. Oferent  oświadcza, że przysługuje mu  - nabyta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - pełnia praw, w tym autorskich majątkowych i osobistych, do Treści.  Oferent zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem jakichkolwiek praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym, ale nie tylko, praw autorskich lub pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku). Jednocześnie Oferent oświadcza, że posiada zgodę osoby widocznej w Treści na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, w tym praw do wizerunku, (np. wskutek zgłoszenia), Administrator poinformuje niezwłocznie Oferenta na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszeniu praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dowodów. Oferent zobowiązuje udzielić Administratorowi stosownych wyjaśnień i przedstawić stosowne dowody w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora. Brak wyjaśnień i/lub nieprzedstawienie stosownych dowodów w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu, bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Oferenta.

4. W razie potwierdzenia naruszenia przez Oferenta praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu Ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Konta Oferenta i/lub trwałego usunięcia Konta Oferenta. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowe i/lub osobiste osób trzecich, a także zablokowanie Ogłoszenia, zablokowanie Konta Oferenta lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Oferenta.

5.Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Oferent udziela:

a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta Oferenta w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:

   i) zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek  techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

   ii) rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na stronach Serwisu, w tym w publikowanych w nim artykułach, w oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

   iii) oznaczenie Treści „tłem wodnym” " (logo przypisane do Serwisu weselesklasa.pl),

   iv) publiczne udostępnianie Treści  w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do    utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie, w szczególności w Serwisie (np. w publikowanych w nim artykułach)),   

    v) używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych,

b) każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (na okres istnienia Konta Oferenta w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a powyżej, oraz na korzystanie z takich Treści.

7. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (w tym, ale nie tylko, majątkowych autorskich, osobistych autorskich i/lub dotyczących ochrony wizerunku) w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora - przystąpić do sporu, zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, w szczególności Oferent zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.

§11
Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych – Użytkownicy Planera

1. Użytkownik Planera przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (w tym fotografie i avatary) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie. W przypadku zamieszczenia w avatarze swojego wizerunku Użytkownik Planera wyraża zgodę na jego wykorzystanie w Serwisie w celach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik Planera oświadcza, że przysługuje mu – nabyta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -  pełnia praw, w tym praw autorskich majątkowych i osobistych, do Treści.  Użytkownik Planera zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw osobistych i majątkowych osób trzecich (w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Użytkownik Planera posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie/opublikowanie przedmiotowego materiału w Serwisie oraz na udzielenie Administratorowi licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej. Jednocześnie Użytkownik Planera oświadcza, że posiada zgodę osoby widocznej w Treści na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, imienia, nazwiska w pełnym zakresie objętym umową licencyjną zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich (np. wskutek zgłoszenia), Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika Panelu na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszeniu praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień. Użytkownik Planera zobowiązuje udzielić Administratorowi stosownych wyjaśnień w terminie 24 - godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Administratora. Brak wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu.

4. W razie potwierdzenia naruszenia przez Użytkownika Panelu praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu stale lub czasowo Konta Użytkownika Panelu i/lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika Panelu. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, a także zablokowanie Konta Użytkownika Panelu lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania ze strony Administratora na rzecz Użytkownika Panelu.

5.Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Użytkownik Planera udziela:

a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta Użytkownika Planera w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, na wszystkich znanych polach eksploatacji, obejmującej w szczególności:

   i) zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),

 ii) rozpowszechnianie Treści – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube,

  iv) publiczne udostępnianie Treści  w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie, w szczególności w Serwisie),

vi) używanie Treści w materiałach informacyjnych i promocyjnych Serwisu,

b) każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie i ograniczonej czasowo (tj. na okres istnienia Konta Użytkownika Panelu w Serwisie), niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a powyżej, oraz na korzystanie z takich Treści.

7. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Administratora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Użytkownika Panelu Treści w Serwisie, zobowiązuje się on – na pierwsze wezwanie Administratora - przystąpić do sporu, zaspokoić roszczenia tej osoby trzeciej oraz zwolnić Administratora z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Administratora w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio w razie nałożenia na Administratora przez właściwy organ pieniężnej kary administracyjnej za naruszenie praw osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, w szczególności Oferent zobowiązuje się do pokrycia tej kary w całości na pierwsze wezwanie Administratora.

§ 12
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników Serwisu, za ich prawdziwość, rzetelność i legalność, a także za autentyczność i legalność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych. Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze  rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

2. Administrator nie odpowiada za autentyczność, rzetelność i legalność informacji i danych podawanych przez Oferentów - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym.

3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników Serwisu.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych, Porad Weselnych z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii i innych treści z Serwisu. W razie powzięcia przez Administratora informacji o sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Administrator podejmie stosowne kroki prawne, w tym zawiadomi odpowiednie organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet lub na skutek działania osób trzecich.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników Serwisu do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

8. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub określonych w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Oferentów, Użytkowników Planera i Odwiedzających.

10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email  biuro@weselezklasa.pl

§ 13
Opłaty

1. Oferent po założeniu Ogłoszenia otrzymuje bezpłatnie na okres 30 (słownie: trzydziestu) dni Pakiet testowy, który składa się z 4 części. Każda z nich reklamuje ogłoszenie w innym pakiecie: Brązowym, Srebrnym, Złotym i Brylantowym.

2. Oferent może otrzymać bezpłatnie pakiet testowy na okres 30 (słownie: trzydzieści) dni maksymalnie 3 (słownie: trzy) razy, z zastrzeżeniem, że dla jednego Ogłoszenia może otrzymać go tylko jeden raz.

3. Wszystkie pakiety, wyłączając Pakiet Testowy, są płatne.

4. Serwis gromadzi informacje na temat statystyk dotyczących ilości odsłon numeru telefonu, strony www Oferenta, Facebooka, Instagrama, Pinteresta oraz zapytań mailowych.

5. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, nowy Cennik obowiązuje z chwilą jego opublikowania w Serwisie, z zastrzeżeniem, że do umów już zawartych do końca okresu obowiązywania opłaconego Pakietu obowiązuje dotychczasowy Cennik.

6.Korzystanie przez Użytkowników z usługi Planera Ślubnego jest bezpłatne.

§ 14
Reguły dodawania opinii

1. Serwis Wesele z klasą udostępnia Oferentom system dodawania opinii, który służy do wymiany subiektywnych ocen o wykonaniu przez Oferenta usługi (lub zakupionym przez klienta produkcie). Administrator dopuszcza dodawanie opinii dotyczących zarówno uroczystości ślubnych/weselnych, jak i innych imprez okolicznościowych, z zastrzeżeniem, że przy wystawianiu certyfikatu bierze sie pod uwagę wyłacznie opinie dotyczące imprez ślubnych/weselnych. Opinie mogą dotyczyć imprez/produktów, które odbyły się/nabyto w okresie ostatnich 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że aby otrzymać certyfikat potrzebne jest zgromadzenie 6 opinii dotyczących wyłącznie realizacji usług weselnych z ostatnich 12 miesięcy. Opinie te są dodawane w formie opisowej w skali od 1 do 5. Oferent, który otrzymał opinię, może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

2. Treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich osób korzystających z Serwisu Wesele z klasą. Unieważnione opinie, o których mowa w ust. 7 poniżej, widoczne są jako przekreślone.

3. W przypadku gdy osoba dodająca opinię cofnęła zgodę na przetwarzanie danych
osobowych podanych w trakcie procesu dodawania opinii, dane osobowe, w tym treść opinii zostają usunięte z zasobów portalu.

4. W celu wystawienia opinii nie jest niezbędnym posiadanie numeru telefonu. Administrator zastrzega sobie prawo do zaniechania wymogu podania numeru telefonu w sytuacji, gdy konto, z którego dodana została opinia zostało już wcześniej przez niego zweryfikowane i znajduje się w serwisie nieprzerwanie od co najmniej 3 miesięcy. W przypadku niezalogowanych użytkowników przez co najmniej 3 miesiące numer telefonu wykorzystywany jest wyłącznie w celach weryfikacyjnych i nie jest widoczny na stronie serwisu. Weryfikacja odbywa się poprzez jednorazową wysyłkę sms. Wyjątkowo w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie próby sfałszowania opinii (np. wysyłka opinii nastąpiła z adresu IP z którego dodano już inną opinię) administrator zastrzega sobie prawo wykonania połączenia telefonicznego w celu potwierdzenia autentyczności opinii.

5. Autor opinii lub odpowiedzi ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach i odpowiedziach.

6. Opinie i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu i bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub innych treści zakazanych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

b. danych kontaktowych autorów opinii lub innych osób,

c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

7. Administrator Serwisu nie ingeruje w treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej; jednakże zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji, usunięcia lub wyłączenia wyświetlania wszystkich opinii na okres 30 dni, w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a. opinia narusza zasady określone w ust. 4 powyżej lub inne postanowienia Regulaminu,

b. opinia została omyłkowo wystawiona niewłaściwemu Oferentowi, jeśli jej treść jednoznacznie wskazuje na omyłkę,

c.  treść opinia jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii lub odpowiedzi,

d. mechanizmy weryfikacyjne (w tym analiza IP) wskazują na to, iż:

 - Oferent  wystawił sobie samemu opinię,

 - Oferent  wystawił opinię innemu Ogłoszeniodawcy,

 - Autor opinii  nie uczestniczył w imprezie lub wydarzeniu, której ta opinia dotyczy.

e. treść opinii lub odpowiedzi zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna,

f. podjęte próby kontaktu z autorem opinii, w celu weryfikacji jej autentyczności (sms
weryfikacyjny lub w wyjątkowej sytuacji połączenie telefoniczne), nie przynoszą rezultatu,

g) opinia nie dotyczy ślubu/wesela,

h) adres IP z którego dodano kolejną opinię figuruje już bazie danych

8. Z jednego adresu IP może być dodana tylko jedna opinia. W przypadku większej liczby
opinii dodawanych z jednego IP są one automatycznie usuwane.

9. Dla danego produktu, który został dostarczony w konkretnym miejscu i czasie, lub danej usługi, która została zrealizowana w konkretnym miejscu i czasie, może być dodana tylko jedna opinia. Opinia taka może zostać dodana jedynie przez Pana Młodego, Pannę Młodą lub osobę, która w ich imieniu zawarła z Oferentem  umowę na dostawę tego produktu lub na realizację tej usługi. Natomiast w przypadku imprez okolicznościowych opinia taka może zostać dodana jedynie przez osobę, która zawarła z oferentem umowę na dostawę tego produktu lub na realizację tej usługi. Opinie dodawane przez osoby, które nie pozostawały z Oferentami będącymi dostawcami produktu lub usługodawcami w stosunku prawnym wynikającym z zawartej umowy, zostaną również usunięte przez Administratora.

10. Oferent  ma możliwość unieważnienia wystawionych opinii oraz odpowiedzi, kontaktując się mailowo z Doradcą Serwisu na adres: biuro@weselezklasa.pl. Opinie zostaną unieważnione po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

a. wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez z Oferenta w terminie najdalej do 30 dni od daty wystawienia opinii,

b. autor opinii odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania.

11. Po unieważnieniu opinii nie jest możliwe ponowne jej dodanie. Powyższa procedura unieważniania opinii może być wszczęta w stosunku do konkretnej wystawionej opinii tylko jeden raz.

12. Opinię uznaną za naruszającą regulamin również uznaje się za dodaną. Osoba, która dodała opinię usuniętą jako naruszająca Regulamin, nie ma zatem możliwości dodania  kolejnej opinii do tego samego produktu lub usługi.

13. Administrator przetwarza numer telefonu  podany przy dodawaniu opinii - zarówno wtedy gdy opinia została dodana, jak i wtedy gdy opinia została usunięta - w celu zapewnienia przestrzegania wskazanych wyżej reguł (zob. art. 6 ust.1 lit f) RODO).

§ 15
Dane osobowe

1. Korzystanie z Serwisu lub z poszczególnych oferowanych w nim usług, w tym usług Porównywarki może wiązać się z koniecznością podania przez Oferenta, Użytkownika Planera lub Odwiedzającego danych osobowych. W takim przypadku brak udostępnienia danych osobowych, podanie nieprawdziwych danych osobowych, brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować ograniczenie możliwość korzystania z Serwisu lub z poszczególnych  usług oferowanych przez Serwis.

2. Serwis zapewnia ochronę danych osobowych zgodną z wymaganiami określonymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. Urz. UEL 199 z dnia 04.05.2016 r., str. 1) – dalej: RODO.

3.  Administratorem danych osobowych jest: MASTER4U Maciej Stypka z siedzibą: 40-156 Katowice, al. Wojciecha Korfantego 138, mail: iod@weselezklasa.pl), NIP 634-232-70-26, REGON 241080707 .

4. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych w związku z działaniem Serwisu należy zgłaszać na adres mailowy: iod@weselezklasa.pl

5. Szczegółowo kwestie związane z ochroną danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod linkiem: https://www.weselezklasa.pl/polityka-prywatnosci/

§ 16
Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

2. O treści zmian Regulaminu Oferent i Użytkownik Planera zostanie poinformowany mailowo lub przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Odwiedzający zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Administratora stosownej informacji na stronie zawierającej Regulamin i publikację nowej treści Regulaminu.

3. Oświadczenie Oferenta lub Użytkownika Planera o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie w terminie 14 dni od dnia otrzymania  przez niego informacji o nowej treści Regulaminu, spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięcie Konta Oferenta lub Konta Użytkownika Planera.