§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zebranych od użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem portalu www.weselezklasa.pl (dalej: „Serwis”), oraz strony www.para-mloda.pl (dalej „strona ślubna”).


 

 1. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym będącym wyrazem dbałości Administratora o prawa osób odwiedzających Serwis korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem, nie zastępuje jednakże polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora.


 

 1. Polityka prywatności jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).


 

 1. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Serwisu oraz strony ślubnej jest Maciej Stypka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Master4U Maciej Stypka z siedzibą w Katowicach (40-123) przy ul. Czerwińskiego 6 lok. 316, wpisanego do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 241080707, posiadającego numer NIP 634-232-70-26 (dalej Administrator),


 

 1. Z Administratorem można kontaktować się poprzez:

wysyłkę listu na adres: Katowice 40-123, ul. Czerwińskiego 6 lok. 316

wysyłkę maila na adres: biuro@weselezklasa.pl

Telefonicznie

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych którym jest Pani Krystyna Wal, a z którym można kontaktować się za pośrednictwem maila iod@weselezklasa.pl


 

 1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.


 

 1. Użytkownik – osoba która założyła konto w Serwisie i korzysta z usług oferowanych za jego pośrednictwem, w tym z usług Planera Ślubnego oraz usługi strona ślubna.

§2 dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu i Strony ślubnej oraz ich przetwarzanie

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

 1. W Serwisie gromadzone są następujące dane osobowe Użytkowników:


 

 1. Dla osób prywatnych: Imię, nazwisko; Adres e-mail; Numer telefonu; wizerunek.

 2. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych: Imię, nazwisko; Adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej; Nip; Telefon; Wizerunek.

 3. Dla użytkowników którzy zdecydowali się skorzystać z usługi strony ślubnej dodatkowo przetwarzaniem mogą być objęte dane osobowe osób trzecich które zostały zaproszone przez Użytkownika do współtworzenia strony ślubnej ( imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z użytkownikiem, wizerunek). W tym wypadku obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie tych danych przez Administratora spada na Użytkownika zapraszającego taką osobę.


 

 1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z: 

art. 6 ust.1 lit. b) – tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; a w pozostałych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora danych.


 

 1. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą zgoda taka może zostać cofnięta w dowolnym momencie, Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody można dokonać poprzez wysyłkę do Administratora danych lub do Inspektora danych maila z tytułem – cofnięcie zgody.


 

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia umowy świadczenia usługi realizowanej za pośrednictwem Serwisu lub w celu wskazanym w odpowiedniej zgodzie.


 

 1. Administrator danych przetwarza dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla tych celów i przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika Serwisu, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.


 

 1. Administrator podejmuje wobec osób, które wyraziły na to zgodę działania określone mianem profilowania, gdzie „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny jej osobistych preferencji, zainteresowań. Profilowanie danych na prowadzonym przez Administratora danych Serwisie wykorzystywane jest do lepszego rozpoznawania potrzeb Użytkowników i lepszego doboru ofert dla zainteresowanych Użytkowników.


 

 1. Administrator danych wdraża właściwe techniczno – organizacyjne środki ochrony praw wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób których dane przetwarza.


 

 1. W przypadku osób, które wyraziły zgodę na profilowanie, Administrator danych, zgodnie z art. 22 ust. 3 RODO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji o profilowaniu. Osoba podlegająca profilowaniu może realizować swoje prawa za pomocą kontaktu pod adresem mailowym: iod@weselezklasa.pl


 

 1. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych są:


 

 1. podmioty zapewniające obsługę i utrzymanie Serwisu, tj. obsługę prawną, a w przypadku rozliczeń finansowych podmiot wykonujący usługę obsługi kadrowo – księgowej na rzecz Administratora Danych

 2. podmioty zapewniające obsługę informatyczną

 3. podmioty będące właścicielami oprogramowania do profilowania, w tym podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z ww. podmiotami jest regulowana przez umowy powierzenia danych osobowych bądź zgodnie ze stosownymi regulaminami świadczeniem usług.


 

 1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy ich celem jest profilowanie, oraz w sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa, obligujących administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.


§3 Prawa przysługujące właścicielom danych osobowych


 

 1. Zgodnie z art. 15–22 RODO każdemu Użytkownikowi Serwisu oraz Strony Ślubnej przysługują następujące prawa:


 

 1. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@weselezklasa.pl. lub poprzez wysyłkę listu poleconego na adres korespondencyjny Administratora danych


 

 1. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji, winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji w Serwisie. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. W uzasadnionych przypadkach Administrator kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z osobą składającą żądanie w celu weryfikacji autentyczności zgłoszenia i precyzyjnego określenia oczekiwań


 

 1. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie, która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań.


 

 1. Jeśli Administrator nie podejmie takich działań, poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.


 

 1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


 

 1. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: GIODO).


 


 

§4 Zabezpieczenia


 

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie


 

 1. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

a) do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa;

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

 

 1. Administrator przypomina jednakże, że względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.


 

§5 Pliki Cookies oraz gromadzenie danych statystycznych


 

 1. Strona gromadzi następujące informacje o Gościach:

 1. Dane statystyczne:

adres IP przypisany do komputera osoby przeglądającej zasoby Serwisu lub strony ślubnej lub zewnętrzny adres dostawcy Internetu,

nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Logi Strony dotyczą prawidłowego działania Strony i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę), jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem oraz stroną ślubną. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech umożliwiających identyfikację osób odwiedzających Serwis i/lub stronę ślubną

 1. Dane nawigacyjne:

W Serwisie i stronie ślubnej mogą być również gromadzone tzw. dane nawigacyjne, w szczególności dane o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się oni kliknąć bądź też o innych czynnościach podejmowanych na Stronie.


 

 1. Niektóre obszary i funkcje Serwisu oraz strony ślubnej mogą wykorzystywać tzw. cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika lub gościa strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty z nim współpracujące.


 

 1. Pliki cookies są wykorzystywane do celów prowadzenia statystyk analityki, rozwoju, reklamy i marketingu a w szczególności:


 

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Goście korzystają ze strony co umożliwia ulepszanie jej zawartości;

 2. analityki występowania błędów

 3. określania profilu Użytkownika lub osoby odwiedzającej w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.


 

 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

a) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Serwis i lub stronę ślubną do czasu opuszczenia Serwisu lub strony ślubnej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Serwis i lub stronę ślubną przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez właściciela urządzenia.


 

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz osoby odwiedzającej Serwis i lub stronę ślubną. Użytkownik oraz osoby odwiedzające Serwis i lub stronę ślubną mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 2. Na Stronie wykorzystywane są pliki cookies strony trzeciej - Google Analytics oraz Facbook Pixels. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 oraz https://web.facebook.com/privacy/explanation


 

Informacja o logach serwera


 

1. Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i bezpieczeństwa (w tym adresy IP komputerów wchodzących na stronę) jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.


 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Gościa (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Gościa,

g. Informacje o adresie IP.

3. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

§6 Postanowienia końcowe

1. Administrator Serwisu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu na osobę trzecią oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.