Ślub a zmiana adresu zamieszkania. Sprawdź, gdzie się udać i jak załatwić formalności

Ślub a zmiana adresu zamieszkania. Sprawdź, gdzie się udać i jak załatwić formalności

Ze ślubem i weselem związanych jest wiele formalności, które znienacka spadają na parę młodą, na przykład zmiana nazwiska lub zmiana adresu zamieszkania. Jeśli również wy po ślubie się przeprowadzacie, sprawdźcie, kogo należy o tym powiadomić i gdzie zgłosić nowy adres.

Zmiana nazwiska po ślubie dotyczy zazwyczaj panny młodej. To właśnie ona musi po powiedzeniu sakramentalnego “Tak”, wymienić swój dowód i inne dokumenty. Czasem oczywiście zdarza się, że to mąż przyjmuje nazwisko żony. W takiej sytuacji to mężczyzna po ślubie musi załatwić wszystkie formalności. Przed ceremonią również należy przygotować różne dokumenty do ślubu, a co za tym idzie udać się do urzędu miasta lub urzędu gminy a także do kancelarii parafialnej. I kiedy wydaje się, że wszystkie formalności są już dopełnione i jest już po ślubie, okazuje się, że czeka nas jeszcze zmiana adresu zamieszkania. Jakie instytucje muszą się o tym dowiedzieć? 

Zmiana adresu zamieszkania – gdzie zgłosić?

Zmiana miejsca zamieszkania może być spowodowana ślubem, jednak wcale nie musi. Przeprowadzać można się wielokrotnie, właśnie dlatego warto wcześniej dowiedzieć się, gdzie należy zgłosić, że znaleźć nas będzie można pod zupełnie nowym adresem. Z pewnością z nowym lokum wiąże się kilka dodatkowych kwestii:

 • zameldowanie i wymeldowanie;
 • wypowiedzenie kwestii umowy najmu;
 • zmiana urzędu skarbowego;
 • powiadomienie banków i ubezpieczycieli;
 • informacja dla urzędu miasta. 

Choć obowiązek meldunkowy miał zostać zniesiony w 2018 roku, prawo to wciąż jest w mocy. Nadal należy meldować się na pobyt stały i tymczasowy, który miałby trwać dłużej niż 3 miesiące. Teraz jednak nie trzeba udawać się do Urzędu, można meldunek wykonać również poprzez internet na platformie ePUAP.

Pudełka przygotowane przed zmianą adresu zamieszkania
Envato

O przepisach tych można przeczytać w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.
 2. Obowiązek meldunkowy polega na:
 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
 2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36 obowiązek zgłoszenia wyjazdu i powrotu zza zagranicy.

3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 pełnomocnik strony § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6. W przypadku żołnierzy w czynnej służbie wojskowej obowiązek meldunkowy:

 1. polegający na zameldowaniu się w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu się z takiego miejsca jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej, a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, dowódcy) obiektu;
 2. polegający na zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego wyjazdu jest wykonywany w miejscu pełnienia tej służby u dowódcy jednostki wojskowej.

7. Wykonanie obowiązku meldunkowego w przypadkach, o których mowa w ust.6, następuje poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w książce zameldowań komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zgłoszenia w organie gminy oraz ujęcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców.

Para po zmianie adresu zamieszkania
Unsplash

Zmiana adresu zamieszkania a US

Z pewnością jednym z najważniejszych miejsc, które należy powiadomić o zmianie miejsca zamieszkania jest Urząd Skarbowy. Aby to zrobić, wystarczy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne formularzu ZAP-3. O zmianie należy jednak poinformować jedynie wtedy, kiedy zmienia się również adres zameldowania. W przeciwnym wypadku nie obowiązują żadne formalności. Jeśli jednak meldunek pokrywa się z nowym miejscem zamieszkania, Urząd Skarbowy dostanie informacje z rejestru PESEL. W takim wypadku nie trzeba składać wniosku ZAP-3. 

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1d Ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Podatnicy mogą również dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania według wzoru określonego na podstawie art. 5 ust. 5.

Urząd Skarbowy to oczywiście wszelkiego rodzaju opłaty, dlatego tak ważne jest, aby powiadomić go o zmianie miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że rozliczenie po ślubie wygląda zupełnie inaczej, niż kiedy było się kawalerem lub panienką. Tym bardziej, jeśli w grę wchodzi również intercyza

Envato

Zmiana adresu zamieszkania – powiadomienie banku

O tej kwestii zapomina wiele osób, a z brakiem zawiadomienia banku mogą wiązać się kłopoty. Jeśli zatem znowu się przeprowadzacie, pamiętajcie o tym, aby poinformować banki, w których posiadacie konta i wszelkie inne firmy świadczące usługi finansowe. Jeśli tego nie zrobicie, wasze wrażliwe dane mogą dotrzeć do niepowołanych rąk. Pamiętajcie o tym, że banki bardzo często wysyłają listy, w których jest podsumowanie dotyczące na przykład zaciągniętych kredytów i wartości zadłużenia w bankach.

4.7/5 - (15)

Ankieta

Zobacz więcej ankiet
Zobacz więcej ankiet

Planer ślubny

ikona planer ślubny

Aplikacja: Planer ślubny - odliczanie dni do ślubu
google-play
appstore