Zobacz zdjęcia (5)
Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska, Szczecin - zdjęcie 1
Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska, Szczecin - zdjęcie 2 Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska, Szczecin - zdjęcie 3 Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska, Szczecin - zdjęcie 4 Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska, Szczecin - zdjęcie 5
1 / 5

Flavour-Factor Profesjonalna obsługa barmańska id:13637

Szczecin, zachodniopomorskie
(0)
Dodaj opinię
530-130...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.
793-053...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.

O nas

Dla­cze­go war­to nas wy­brać?
____________________________ ____________


▪ Bar ca­te­ring, to ide­al­na oka­zja do skosz­to­wa­nia pysz­nych kok­taj­li
▪ In­no­wa­cyj­ny po­mysł na przy­jem­ną za­ba­wę i podnie­sie­nia jej ran­gi
▪ Nie­za­wod­ny spo­sób na roz­ru­sza­nie każ­dej im­pre­zy – Wa­si go­ście nie bę­dą „u­wią­za­ni” przy sto­li­kach
▪ Kok­taj­le przy­go­to­wy­wa­ne przez na­szych bar­ma­nów za­wsze two­rzo­ne są na świe­żych owo­cach, wa­rzy­wach, zio­łach i przy­pra­wach

Gdzie pra­cu­je­my?
______________________ __________________


Swo­je usłu­gi mo­że­my świad­czyć w do­wol­nie wy­bra­nym przez pań­stwa miej­scu:
w ho­te­lach, pa­ła­cach, sa­lach we­sel­nych, wszel­kie­go ro­dza­ju sa­lo­nach, w do­mach oraz ogro­dach.
Pod­czas wszel­kich im­prez fir­mo­wych, ta­kich jak:
szko­le­nia czy po­ka­zy oraz na im­pre­zach pry­wat­nych: we­se­lach, uro­dzi­nach, ju­bi­le­uszach, wie­czo­rach pa­nień­ski­ch/ka­wa­ler­skich.
Na­sza mo­bil­ność po­zwa­la nam na ob­słu­gę prak­tycz­nie każ­de­go wy­da­rze­nia, w każ­dym miej­scu.

Nie ma dla nas rze­czy nie­moż­li­wych!

Jak du­ży mo­że być bar?
__________________________________ ______


Bar moż­na roz­miesz­czać we­dle po­trzeb.
Ro­zmiar pod­sta­wo­wy to: 1.6 m x 1 m.
Ist­nie­je moż­li­wość roz­bu­do­wa­nia go do na­wet 15 me­trów dłu­go­ści!

Ile wy­no­si czas tr­wa­nia ob­słu­gi oraz ilość kok­taj­li?
_________________________ _______________


W cza­sie 8-go­dzin­nej ob­słu­gi za­ser­wu­je­my ty­le kok­taj­li, na ile na­si Go­ście bę­dą mie­li ocho­tę!Co to jest po­kaz bar­mań­ski?

Nie­tu­zin­ko­wy spo­sób na podnie­sie­nie pre­sti­żu or­ga­ni­zo­wa­nej przez Pań­stwa im­pre­zy, coś co spra­wi że bę­dzie ona nie­za­po­mnia­na i je­dy­na w swo­im ro­dza­ju!

Po­kaz bar­mań­ski jest to efek­tyw­ne i efek­tow­ne wy­ko­ny­wa­nie kok­taj­li z wy­ko­rzy­sta­niem róż­nych tech­nik ba­ro­wych,
wi­do­wi­sko­wo łą­cząc podrzu­ca­nie sha­ke­rów, bu­te­lek i lo­du w ryt­mie do­pa­so­wa­nej, ener­gicz­nej mu­zy­ki!

Ja­ko jed­na z nie­licz­nych agen­cji bar­mań­skich w na­szym kra­ju ma­my do za­ofe­ro­wa­nia dwa ro­dza­je po­ka­zów bar­mań­skich:

Po­kaz Bar­mań­ski So­lo (1 Bar­man)
______________________________________ __

Po­kaz Bar­mań­ski Tan­dem (2 Bar­ma­nów)
________________________ ________________
▪ Po­kaz zo­sta­nie wy­ko­na­ny na spe­cjal­nym mo­bil­nym ba­rze, przy­sto­so­wa­nym do te­go ty­pu akro­ba­cji
▪ Pro­fe­sjo­nal­ne oświe­tle­nie
▪ Po­dło­ga bę­dzie za­bez­pie­czo­na gu­ma­mi

Na­sze po­ka­zy wy­ko­ny­wa­ne są na mię­dzy­na­ro­do­wym po­zio­mie co wy­róż­nia nas na tle in­nych firm!

Opinie (0)

Dodaj opinię

Kontakt

Adres:Szczecin
woj. zachodniopomorskie
530-130...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.
793-053...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.
dodano: 04-12-2014, liczba odwiedzin: 2883
Telefon
530-130...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.
793-053...
Powołaj się na stronę Wesele z klasą
i zapytaj o wolny termin.
Wiadomość
Zobacz wszystkie kategorie